สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ขยะเปียก ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน หมู่ที่ 1-13 จำนวน 2,987 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี