โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ปลอดภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จังหวัดลพบุรี