โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม ส่งเสริมสร้างอาชีพการทำขนมไทยคลายร้อน (ทับทิมกรอบ,ลอดช่องสิงคโปร์) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น