โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2566  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธนากร ธรรมรักขิโต โดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในการประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566