โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืชต้นสมอภิเภกและพันธุ์พืชต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมหน่วยงาน

 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 น. นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ้เก้าต้น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืชต้นสมอภิเภกและพันธุ์พืชต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในตำบลโพธิ์เก้าต้น

        โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับพันธุ์พืชต้นสมอภิเภกและพันธุ์พืชต่างๆ โดยนางเครือวัลย์ ก้านลำไย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสมุนไพรตำบลโพธิ์ตรุ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมมีการแจกพันธุ์พืชแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย