โครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาตำบล และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566