โครงการอบรมและรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้นนำสุนัขและแมวในครอบครองมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ไชยา หาญชนะ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การกระจายของโรค และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน แก่ผู้เข้ารับการอบรม