โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยได้รับเกียรติจาก นางเพชรา ฤกษ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกหม้อ พร้อมด้วย นางสาวบรรจง ตริเกสร เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม