ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2566