ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมันที่ 3 ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญสมันที่ 3 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแตต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566