ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566