ประกาศการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ถ้าหากประชาชนผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เอกสารแนบ