รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น