รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น