ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมทั้ง 5 ด้าน = 92.56 คะแนน

เอกสารแนบ