รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 ไตรมาสที่ 3

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน