กิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดกิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก
ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม