วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

Author: ผู้ดูแลเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 2564 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ อย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบต.โพธิ์เก้าต้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Read More
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้

Read More
featuredกิจกรรมอบต

รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019) ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) จากท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.โพธิ์เก้าต้น ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.โพธิ์เก้าต้น ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้

Read More
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว435 กำนหดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำลบล มีเป้าประสงค์ในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิะีการจัดทำแผนหรือดครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความเสร็จบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ 

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

Read More
featuredกิจกรรมอบต

ปลัด.อบต.โพธิ์เก้าต้นเข้ารับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเ้ข้ารับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมีพล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Read More
กิจกรรมอบต

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.อบต.โพธิ์เก้าต้นได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้สนับสนุนรถกระเช้า อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดตั้งแต่โดยรอบวงเวียนพระนารายณ์ตามเส้นทางถนนพระนาราย์มหาราชจนถึงสะพาน 7

Read More