กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำรภาษี ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.- 30 เม.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โทร. 036-780100

Read more

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 12/2560

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ชั้นที่ 2 โดยมีระเบียบและวาระการประชุมและการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560

Read more

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีระเบียบและวาระการประชุมโดยสามารถดูได้ที่ มติ ก.อบต./หนังสือราชการ

Read more

โครงการตลาดประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจหาแหล่งจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นตลาดทางเลือก ตลาดของประชาชน ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-780100

Read more

รับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” จาก นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

Read more

งานเดินวิ่งสันเขื่อน เยือนทุ่งทานตะวัน(ครั้งที่1)

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกันปลูกต้นพยุง ภายใต้โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

Read more

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลั

Read more

กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฏกระทรวงกำหนดหลักเก

Read more