โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 ระหว่างเดือน มีนาคม 2566 ถึง เดือนเมษายน 2566 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด อันจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวนสุนัขและแมวมีถิ่นที่อยู่ โดยได้มีการสำรวจ บันทึกข้อมูลสุนัข แมว และดำเนินการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว
จำนวนสุนัขและแมวรวมทั้งหมด 2,000 ตัว
จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,000 ตัว
จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน 96 ตัว