กิจกรรมพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นดำเนินการพ่นหมอกควันพร้อมใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลดอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566