โครงการจัดงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการทำถังขยะเปียกแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำถังขยะเปียกไว้ใช้ในครัวเรือน มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ มอบถังขยะเปียกให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อไปมอบให้แก่ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น ภายใต้โครงการจัดงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566