กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อถล. พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และประชาชนในตำบล ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตามโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี มาเป็นประธานในพิธี และร่วมกันเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะต้นทาง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี การจัดถังขยะเปียกตามครัวเรือนต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนทราบและร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี