การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺิ์เก้าต้น จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ กิจกรรม และปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานต่างๆ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง