โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ถูกวิธี และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการตรวจและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสามารถตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้