โครงการปลอดสารพิษตกค้าง ปลอดโรค ในประชาชน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการปลอดสารพิษตกค้าง ปลอดโรค ในประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนรู้ระดับความเสี่ยงของตนเองและมีความรู้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี ทั้งในระดับตนเองและผู้อื่น โดยมีเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือดและรู้ระดับความเสี่ยงของตนเอง 100 คน ได้รับความรู้ และตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีตกค้าง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตรายในการเกษตร เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่เจาะเลือดพบกลุ่มไม่ปลอดภัย และกลุ่มเสี่ยงลดลง ร้อยละ 90 จากการตรวจทั้งหมด 100 คน