ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 175,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้