ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอ.บ.ต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ทาง www.phokaoton.go.th ในหัวข้อ รายงานการประชุมสภา