ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่1/2561 และโอนงบประมาณายจ่าย ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้