ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าววสารให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้