ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ