ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้