ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดลพบุรี ชั้น 2 ท่านสามารถดูระเบียบวาระการประชุมได้เมนู มติ ก.อบต./หนังสือราชการ