ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่2ครั้งที่1 ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม