ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

  ท่านที่สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุม