การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลงั 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 รายะเอียดดังเอกสารแนบ