ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามรายละเอียดคำสั่งที่แนบมาด้วยนี้