การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวัน ประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนือ่ง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคต่างๆได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประชาชนในพื้นที่ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน