รายงานผลการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง/ส่วนต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ไม่ปรากฎว่ามีการกระทำความผิดทางวินัยหรือมีการชี้มูลความผิดแต่อย่างใด