งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีการแสดงออก ในการร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นโดยมี นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  เป็นประธานเปิดงาน