ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤษภาคม 2566