ประกาศการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น