ประกาศการนัดประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ถ้าหากประชาชนผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว