ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในตำบลโพธิ์เก้าต้น

 การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นการช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วกับผู้ชำระภาษีและผู้รับชำระภาษีลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี รับฟังสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์จากการชำระภาษีให้กับท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี

ดังนั้นงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนทีเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการชำระภาษีและเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ตามวันและเวลาที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้