รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2559