ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์