อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร