บัญชีประมาณการโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดทำบัญชีประมาณการโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก โดยแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาคารศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก