บัญชีปริมาณงานงานก่อสร้างถนนลูกรังสายกลาง

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานงานก่อสร้างถนนลูกรังสายกลาง พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายกลาง

ก่อสร้างถนนลูกรังสายการเกษตรสายกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายกลาง