ประกาศใช้แผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นพ.ศ.2566-2570 (Phokaoton Smart City)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน