ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 771/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561ในเวลา 14.00น. รายละเอียดแนบท้ายนี้